Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Cỏ Vetiver lần thứ 6

Kỷ yếu là tập hợp toàn bộ các tham luận và báo cáo nghiên cứu về Cỏ Vetiver của tất cả các nhà khoa học, kỹ sư trong và ngoài nước về lĩnh vực Công nghệ sinh học, Bảo vệ môi trường, Giữ đất và nước, và Những ứng dụng khác. Kỷ yếu cũng tóm tắt toàn bộ chương trình của Hội nghị.

Application of Vetiver grass for disaster mit...

On 29th August, the seminar on introduction and preparation of the 6th international conference about Vetiver grass (IVC-6) is held in Danang city. According to Mr. Nguyen Ngoc Tuan, Deputy Chairman of Danang City, this is a good opportunity for specialists, scientists to summarize the effectiven...

Vetiver news

With the financial support from Sida/SLUF 2011-12 Environmental Protection & Natural Resources Management Programme, Mr. Abdisa Gesesse, a postgraduate student of Ambo University, conducted a research entitled “Evaluation of nutrient trapping by Vetiver Grass in soil eroded area of Anno Agro-...

Cỏ Hương Bài - Giải pháp xử lý mới chất thải ...

Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đang là vấn nạn nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà còn tồn tại ở nhiều nước trên thế giới. Phải xử lý chất thải của sản xuất chăn nuôi. Đúng vậy, nhưng xử lý bằng những công cụ, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ, ….., thậm chí mẹo gì thì chưa có cơ quan nào h...